Voorzittersrol congres Radicalisering en Terrorisme

  Het congres

  Op 31 mei en 1 juni vond het congres Radicalisering en Terrorisme plaats op de campus van The Hague Security Delta in Den Haag. Ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven kwamen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te leren. Het congres werd georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Van Aetsveld was partner van het congres en Menno Klopper vervulde de rol van dagvoorzitter op beide congresdagen.

  Op het congres was aandacht voor het onderwerp radicalisering en terrorisme vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Lessen werden getrokken vanuit een bestuurskundig, psychologisch en juridisch perspectief. Daarnaast was er aandacht voor de internationale, nationale en lokale dimensie van radicalisering en terrorisme.

  Sprekers en deelnemers laten van zich horen

  De voornaamste boodschappen, die bij herhaling terugkwamen en werden geuit door zowel sprekers als toehoorders, waren de volgende:

  1. Meer aandacht voor sociale preventie naast juridische repressie.

  Nederland staat bekend om een brede aanpak waarin wordt ingezet op preventieve, curatieve en repressieve maatregelen. Desondanks, lijkt de nadruk met name te liggen op de curatieve en repressieve maatregelen. Zowel sprekers als toehoorders benadrukten meermaals het belang van meer aandacht voor sociale preventie.

  2. Er is meer dan jihadistisch terrorisme.

  In de media, door overheden en in de maatschappelijke discussie wordt veelal gesproken over jihadistisch terrorisme. Veel capaciteit van de verantwoordelijke overheden wordt ook hierop gericht. Dit leidt tot verminderde aandacht voor andere vormen van radicalisering en extremisme. Europol vermeldde bijvoorbeeld dat er het afgelopen jaar binnen extreemrechts een significante toename van antisemitisch en anti-islamitisch geweld heeft plaatsgevonden.

  3. Meer kennisuitwisseling over en onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen.

  Er ontbreekt kennis over de effectiviteit van maatregelen en interventies. Een aantal sprekers pleitte voor het meer uitwisselen van ervaringen om van elkaar te leren wat wel en wat niet werkt. Sommige maatregelen lijken daarnaast contraproductief te werken. Eén van de sprekers nam het publiek mee in zijn ervaringen met de terroristenafdelingen, het speciale gevangenisregime voor hen die van terrorisme worden verdacht en beschuldigd. De feiten riepen een beeld op dat bij deze maatregel, bezien vanuit het perspectief van deradicalisering, vraagtekens gezet kunnen worden.

  4. Meer aandacht voor de nafase van een terroristische aanslag.

  Het doel van terrorisme is het genereren van maatschappelijke impact. Er is vanuit de overheid en het bedrijfsleven veel aandacht voor het voorkomen van een aanslag, maar nog te weinig aandacht voor het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting na een aanslag. Een aantal sprekers riep op om te investeren in impact management en in het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving om de gevolgen van een terroristische aanslag bij voorbaat te dempen.

  Download het congresverslag

  Heb je vragen over deze onderwerpen? Bel Menno Klopper

  In januari 2017 vindt het volgende congres Radicalisering en Terrorisme plaats.