Een nieuwe begrippenset voor MVO-beleid

  Termenset voor theorie en praktijk

  Een nieuwe taxonomie helpt om bestaande theorie en de praktijk bijMVO in International Journal elkaar te brengen. De taxonomie is beschreven in een artikel van Ron Schipper. “A new taxonomy on CSR practices as basis for a new theory on CSR” in International Journal of Sustainable Strategic Management markeert de start van een nieuwe fase voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

  Van opkomend naar convergerend

  Sinds de jaren ‘50 bestaan theoretische MVO-modellen. De laatste jaren passen steeds meer bedrijven MVO-beleid toe. Daardoor is het mogelijk om de praktijk te gebruiken om theoretische modellen te vergelijken. Dat heeft geleid tot een nieuwe, overkoepelende set aan termen waarin MVO beschreven kan worden.

  Om tot convergentie te komen was meer nodig dan het vergelijken van theorieën.

  Verschillende theoretische uitgangspunten

  In het vroege stadium van ontwikkeling zijn veel verschillende theorieën ontstaan. Deze theorieën hebben zich ontwikkeld in een aantal groepen. Die zijn gebaseerd op overtuigingen. De verschillen in die theorieën maken het lastig om verdere studie op de baseren. Door ze tegen elkaar aan te leggen is duidelijk geworden waar ze elkaar raken en uiteenlopen. Om tot convergentie te komen was meer nodig dan het vergelijk van theorieën. En dat sluit aan bij de behoefte vanuit de praktijk. Hoe passen we MVO toe?

  Analyse van praktijk op basis van verantwoording

  Op basis van het vergelijken van de MVO-verslagen van 45 organisaties is inzicht ontstaan in de praktijk. Door dat inzicht te combineren met het theorievergelijk is een nieuw framework ontstaan. De bestudeerde organisaties zijn verdeeld over 12 sectoren. Per sector zijn minimaal drie organisatie meegenomen. Hierdoor is een internationaal, sectoroverstijgend inzicht ontstaan. De hoeveelheid bestudeerde data is afdoende voor het opbouwen van een taxonomie.

  De taxonomie biedt kansen om de academische wereld en de praktijk met elkaar te verbinden

  Pragmatisme leidend voor MVO

  Uit de analyse blijkt dat de meeste organisaties pragmatisch omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De taxonomie biedt kansen om de academische wereld en de praktijk met elkaar te verbinden. Dankzij dit onderzoek is een holistisch model ontstaan. Een model waarop bedrijven kunnen verantwoorden. En de academische wereld verder kan onderzoeken.

  Termen en praktijk

  De nieuwe verworven inzichten zijn samengevat in een taxonomie. De praktische waarde is direct zichtbaar. Voor iedere categorie zijn praktijkvoorbeelden benoemd. Dat maakt toepassing in de context van je eigen organisatie eenvoudig. Als je dat doet, versterk je het eenduidige begrippenkader. Daarmee zetten we een stap naar convergentie van theorie en praktijk. En dat is nodig om een goede bijdrage te blijven leveren aan een duurzame maatschappij.

  Als je het artikel wilt ontvangen, neem dan even contact op met Ron Schipper.

  En tot slot de taxonomie

  Categorie Omschrijving Praktijkvoorbeelden
  Goals Heeft de organisatie specifieke duurzaamheidsdoelen gesteld? Specifieke MVO-doelen

  Algemeen commitment op MVO

  Bewaken van het proces in voortgang en verantwoording

  Stellen van gecombineerde algemene en specifieke MVO-doelen

  Benefit Waarom neemt de organisatie haar verantwoordelijkheid voor duurzaamheid? Waarde voor de stakeholders nastreven

  Innovatie

  Commerciële kansen benutten

  Morele drijfveren

  Reputatie opbouw en versterking

  Intrinsieke motivatie

  De klanten beter begrijpen

  Groei in partnerschap

  Klimaatverandering aanpakken

  Kosten reduceren

  Address Challenges Welke uitdagingen heeft de organisatie in haar waardeketen waarvoor zij verantwoordelijk wil zijn? Environmental Imperative

  Belang van gezondheid

  Gezond werkklimaat

  Gezonde werkverhoudingen

  Bijdrage aan de gemeenschap

  Integriteit van de producten

  Dierenwelzijn

  Themes Wat zijn de belangrijkste thema’s voor duurzaam ondernemen? De operatie

  Gemeenschap

  Efficiënt gebruik van energie en materiaal

  Invloed op de werkomgeving

  Productoplossingen

  Gezondheid en welzijn

  Versterken van de lokale gemeenschap

  Sourcing

  Reduceren van afval;

  Kwaliteit van de producten

  Mobiliteit

  Groene gebouwen

  Integrated Value Chain Hoe betrek de organisatie de klanten en leveranciers? Sociale compliance over de waardeketen

  Procesverbeteringen over de keten

  Duurzame producten betrokken uit de keten

  Gecertificeerde leveranciers in de keten

  Beïnvloeding klantgedrag (B2C)

  Ondersteuning aan klanten (B2B)

  Stakeholders Hoe en met welke intentie benaderd de organisatie belanghebbenden? Proactieve dialoog

  Luisteren naar belanghebbenden

  Betrekken van belanghebbenden

  Het vertrouwen verdienen

  Geïnspireerd raken door belanghebbenden

  Partnerships Op welk niveau ontstaat partnerschap op duurzaamheid? Op niveau van de industrie

  Een platform organiseren voor issues

  Partnerschap in de waardeketen

  Algemeen duurzaamheidplatform

  Decision guiding principles Vanuit welke grondhouding besluit de organisatie? Ethische code

  Eigen geformuleerde principes

  UN Global Compact

  Product Hoe past de organisatie haar producten aan op gebied van duurzaamheid? Innovatie met duurzame kenmerken

  Oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken

  Vervangende producten

  Process Hoe past de organisatie haar bedrijfsprocessen aan? Procesverbetering
  Standards and regulation Hoe zijn standaarden en voorschriften GRI

  UN Global Compact

  ISO14001

  Certification of the organisation

  Certification of own product services

  ISO9001

  ISO26000

  ISO27001

  Dow Jones Sustainability Index

  UN Principles for Responsible Investment

  Social Involvement Hoe is sociale betrokkenheid ingebed in het duurzaamheidsbeleid? Betrekken eigen medewerkers

  Ondersteunen van de gemeenschap

  Goede doelen steunen

  Top management involvement Welke vorm van betrokkenheid is er van het top management (C-level) Expliciet commitment van topmanagement

  Geen expliciete benoeming van betrokkenheid

  History Hoe is de geschiedenis van duurzaamheid opgenomen? Geschiedenis genoemd

  Geschiedenis niet genoemd

  Reporting & Communication Hoe zijn MVO-resultaten benoemd door de organisatie? MVO-jaarverslag

  Geïntegreerd jaarverslag